- informacja dotyczy okresu od 25.05.2018 r.


Szkoła Podstawowa w Milanowie przekazuje informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego, uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

 1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Milanowie, 21-210 Milanów, ul. Szkolna 12, Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.
 2. Z Administratorem można skontaktować się:

- telefonicznie pod numerem: 833567197,

- pocztą elektroniczną pod adresem:

                                   ido.spmilanow@onet.pl

- pocztą tradycyjną wysyłaną na adres:

                                  Szkoła Podstawowa w Milanowie, ul. Szkolna 12, 21-210 Milanów

Inspektorem danych osobowych u Administratora jest: Barbara Król.

 1. Dane osobowe wychowanków, uczniów oraz ich rodziców i opiekunów przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa oświatowego.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych są przepisy prawa oraz dobrowolne zgody rodziców uczniów (prawnych opiekunów).
 3. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora mają prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 1. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 2. Dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 3. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okresy określone w przepisach prawa oświatowego
 

dyrektor

Szkoły Podstawowej w Milanowie

Michał Smoleń