Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało pakiet informacyjny na temat organizacji szczepień w szkołach. 

 

Oddzielny materiał został poświęcony kwestii obecności rodziców podczas szczepienia dziecka przeciw COVID-19.

 

informacja na stronie KO w Lublinie - https://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=11423

 
 

 

1. list ministra do rodziców i uczniów

2. Kwestionariusz wywiadu - wywiad

3. Plakat informacyjny -  plakat informacyjny

4. Deklaracja rodzica - wzór

 

Data: ……………………

 

Miejscowość: …………….

 

 

Deklaracja rodzica / opiekuna prawnego

 

Ja, …………………………………………………………..………. (imię i nazwisko),

posiadający/a pełnię praw rodzicielskich / będąc opiekunem prawnym / sprawując pieczę zastępczą*, wyrażam chęć zaszczepienia dziecka:

……………………………………………….………………….... (imię i nazwisko dziecka),
ucznia / wychowanka* klasy …... szkoły / placówki* ………………….………….……………..

podczas akcji szczepień uczniów od 12 do 18 roku życia zorganizowanej
we wrześniu 2021 r. na terenie szkoły/placówki* albo w wyznaczonym punkcie szczepień.

Dodatkowo, zgłaszam ….. (liczba) członka/ów rodziny ………………… (stopień pokrewieństwa) chętnego/ych do zaszczepienia podczas ww. akcji.

 

Podpis rodzica dziecka:

 

 

……………………………..

* niepotrzebne skreślić