Szkoła Podstawowa 
im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
W Milanowie
;

 
 
 

Rozpoczęcie rekrutacji 2020/2021 

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Milanowie
 
 zarządzenie Wójta Gminy Milanów oraz terminy 
 
Rekrutacja-gminaMilanów2021.pdf
 

 kryteria
 
1. Składanie wniosków o przyjecie do klasy 1 SP w Milanowie - 8.02.2021 do 8.03.2021

2. Weryfikacja wniosków i dokumentów - 9.03.2021 do 11.03.2021

3. Podanie informacji o zakwalifikowanych kandydatach - 12.03.2021

4. Potwierdzanie woli przyjęcia do szkoły - 15.03.2021 do 25.03.2021

5. Podanie informacji o przyjętych kandydatach - 26.03.2021

(z powodu czasowego zawieszenie pracy szkół, poradni i innych jednostek
rekrutacja jest elastyczna - prosimy jednak o składanie dokumentów)
 
 

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 

Terminy rekrutacji

 
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol
 
pdf - 
Terminy_rekrutacji_do_szkół_na_rok_szkolny_2020-2021.pdf


1. Harmonogram - tabela - harmonogram-Terminy_rekrutacji_do_szkół_na_rok_szkolny_2020-2021.pdf

2. Oferta szkół ponadpodstawowych - https://www.kuratorium.lublin.pl/informator.php

3. Pismo KO w sprawie wsparcia rodziców i uczniów klas VIII - 
 
list_LKO_do_Rodziców.pdf
 

kliknij OFERTY EDUKACYJNE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
 
------------------------------------------------------------------
 

Terminy te nie dotyczą szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych  na rok szkolny 2021/2022. Harmonogramy do tych szkół będą ogłaszane przez właściwego kuratora oświaty.

Najważniejsze informacje

 • Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r., z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski składane od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r.
 • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.
 • Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca 2021 r.
 • Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021 r.
 • W terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
 • W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.
 • Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.
 • Ogłoszony harmonogram uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające (o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe) oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym (o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe).
 • W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 przeprowadza się postępowanie uzupełniające w terminach określonych w tabeli.
 • Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022, będą przyjmowani do tych szkół w trakcie roku szkolnego (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).
 • Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).


WAŻNE !!!

Badania lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych 

https://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=11310

 

Drodzy uczniowie - zapraszamy do panelu logowania
 
kliknij link -  Nabór do szkół

najlepiej - zrób foto logowania i hasła 

-------------------------------------------------------------------------------------


 1. logowanie do systemu 
 2. wydrukowanie wniosku i zaniesienie do szkoły pierwszej na liście (max 3 szkoły ale ilość klas dowolna) - jeśli szkoła nie uczestniczy w naborze elektronicznym musimy wypełnić podanie papierowe i zanieść do wybranych szkół.
 3. (wybranej jako najlepsza) - szkoła do której niesiemy podanie (podpisane przez minimum jednego z rodziców) - szkoła do której niesiemy kopie (świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu)
 4. wprowadzanie przez kandydatów danych o ocenach końcoworocznych, wynikach egzaminu i innych osiągnięciach (zalogowanie)
 5. potwierdzenie woli podjecia nauki - czyli 
zaniesienie oryginałów dokumentów do szkoły, do której się dostałeś i chcesz tam uczęszczać


Kiedy będą wyniki egzaminu ósmoklasisty 2021? Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty będą ogłoszone 2 lipca br. Tego samego dnia swoje wyniki poznają uczniowie (konto ucznia Wyniki egzaminów ósmoklasisty - kliknij - https://wyniki.edu.pl/login). 
Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymają 9 lipca (od 8.00 w sekretariacie szkoły)

 


 

 

Życzymy Wam trafnych wyborów związanych z dalszą drogą edukacyjną, jak najlepszych wyników edukacyjnych na zakończenie szkoły


 oraz realizacji wytyczonych celów.