SZKOŁA PODSTAWOWA W MILANOWIE
z oddziałami Gimnazjum
* Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
* Szkoła Podstawowa
;

(stan na 31.05.2010)

REGULAMIN GIMNAZJUM

im. JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO W MILANOWIE
 

Każda społeczność ludzka dla realizacji przyjętych i akceptowanych przez jej członków zadań organizuje swoją działalność w sposób zapewniający skuteczność i sprawność działania. Podstawową zasadą pomyślnego funkcjonowania jest świadomy kompromis uznający konieczność ograniczeń praw i swobód osobistych na rzecz dobra wspólnego - realizacji założonego celu. Ogólne ramy działalności szkoły określają przepisy prawa, normy społeczne i zwyczajowe. Podstawowym dokumentem regulującym sprawy szkolne jest Statut Szkoły. Regulamin szkoły określa sposób postępowania w typowych i dających przewidzieć się okolicznościach, porządkuje najważniejsze aspekty życia szkoły, zapewnia bezpieczeństwo osobiste, umożliwia zachowanie porządku i dyscypliny.

I

Sprawy porządkowe

 1. Uczniowie przybywają do szkoły odpowiednio do rozpoczęcia zajęć w czasie umożliwiającym przygotowanie się do lekcji, opuszczają szkołę po zakończeniu zajęć. Bez zgody nauczyciela uczeń nie może opuścić miejsca, w którym odbywają się zajęcia.
 2. Uczniowie dojeżdżający w czasie wolnym przebywają w świetlicy.
 3. Ubranie wierzchnie należy zostawiać w szatni.
 4. Uczniowie podczas pobytu w szkole i na zajęciach organizowanych przez szkołę mają obowiązek noszenia jednolitego stroju, określonego w zarządzeniu dyrektora.
 5. W wyjątkowych wypadkach, gdy uczeń nie może przyjść do szkoły w ustalonym stroju, obowiązuje zasada, że strój zastępczy nawiązuje w kolorze i formie do stroju regulaminowego. Powody braku stroju podaje rodzic do wiadomości wychowawcy klasy.
 6. Na imprezy turystyki kwalifikowanej uczniowie ubierają strój ustalony przez nauczyciela, natomiast na imprezach rozrywkowych organizowanych po zajęciach ( zabawy szkolne, dyskoteki) strój jest dowolny.
 7. Po zakończeniu zajęć uczniowie mogą przebywać w szkole na zajęciach pozalekcyjnych lub imprezach organizowanych przez wychowawców klas albo organizacje szkolne.
 8. Zajęcia poza szkołą mogą odbywać się tylko pod opieką nauczycieli na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
 9. Samowolne opuszczanie obiektu szkolnego w czasie od rozpoczęcia zajęć do ich zakończenia jest zabronione.
 10. Na klatkach schodowych obowiązuje ruch prawostronny. Nie należy zatrzymywać się w miejscach, gdzie komunikacja jest utrudniona.
 11. Po pierwszym dzwonku uczniowie ustawiają się przed klasą, w której ma się odbyć kolejna lekcja.
 12. Każdy uczeń troszczy się o swoje mienie. W czasie przerw śródlekcyjnych zabezpiecza je we własnym zakresie.
 13. Szkoła nie odpowiada za przedmioty będące własnością ucznia, których posiadanie w szkole jest zbędne, w szczególności przedmioty wartościowe, pieniądze, biżuterię, ozdoby, sprzęt elektroniczny.
 14. Uczniowie nie mogą korzystać z telefonów komórkowych i elektronicznych urządzeń służących do łączności oraz odtwarzaczy audio-video podczas zajęć organizowanych przez szkołę. Podczas zajęć telefon i urządzenia powinny być wyłączone. Od zasady tej można odstąpić tylko w sytuacjach szczególnych (zagrożenie życia i zdrowia, ostrzeżenie o grożącym niebezpieczeństwie) i za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia. W innych sprawach niecierpiących zwłoki rodzice mogą skontaktować się z dziećmi za pomocą telefonu stacjonarnego będącego na wyposażeniu szkoły.
 15. Rejestracja obrazu i dźwięku na terenie szkoły może odbywać się za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia, a w innych sytuacjach dyrektora szkoły.
 16. Uczniowie naruszający zasady opisane w pkt. 14, 15 na wezwanie pracownika szkoły mają obowiązek wydania mu telefonu lub innego urządzenia, który przekazuje je do depozytu. Zdeponowane przedmioty wydaje się tylko rodzicom (prawnym opiekunom) ucznia. Odmowa ucznia skutkuje natychmiastowym wezwaniem do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) w celu zdyscyplinowania dziecka i odbioru sprzętu. Wobec ucznia dopuszcza się zakaz używania sprzętu do odwołania. Zakaz wydaje dyrektor szkoły.
 17. Samorząd szkolny może organizować dyżury uczniowskie w czasie przerw. Uczniowie dyżurni współpracują z nauczycielami.
 18. Uczeń ma obowiązek przestrzegania regulaminów poszczególnych pracowni albo obiektów sportowych.
 19. W sytuacjach nadzwyczajnych, stanowiących zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego, uczniowie mają bezwzględny obowiązek podporządkowania się poleceniom wydawanym przez osoby prowadzące akcję ratowniczą i ewakuację obiektu oraz zachowania się w sposób określony instrukcjami postępowania w takich sytuacjach ( instrukcja ewakuacji szkoły, instrukcja postępowania na wypadek pożaru).
 20. W razie nieprzybycia nauczyciela na zajęcia uczniowie mają obowiązek zgłosić ten fakt dyrekcji szkoły, która organizuje zastępstwa lub zapewnia zastępczo opiekę nad uczniami stosownie do możliwości.
 21. Uczniowie mogą być zobowiązani do wykonania drobnych prac porządkowych zwłaszcza, jeżeli polegają one na usuwaniu skutków niewłaściwego ich postępowania, prac upiększających szkołę lub jej otoczenie, innych prac użytecznych. Prace nadzoruje pracownik szkoły.

II

Zajęcia szkolne

 1. Uczniowie mają prawo i obowiązek rozwijania swoich zainteresowań i pogłębiania wiedzy poprzez udział we właściwie organizowanych przez szkołę zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.
 2. Uczeń jest zobowiązany do rzetelnej i systematycznej nauki i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych, terminowego wykonywania zadań domowych, jak najlepszego wykorzystania czasu i warunków do nauki.
 3. Uczeń ma prawo do znajomości celu lekcji oraz jasnego i zrozumiałego dla niego przekazu treści lekcji.
 4. Uczeń ma prawo w czasie lub po zakończeniu zajęć zwrócić się do nauczyciela z prośbą o wyjaśnienie trudnych problemów omawianych na lekcjach lub występujących w pracach domowych.
 5. W przypadku zaległości spowodowanych dłuższą nieobecnością nauczyciela uczniowie mają prawo do wyrównania przez niego materiału poprzez dodatkowe konsultacje. Wyrównanie materiału nie może odbywać się kosztem obciążenia uczniów dodatkową pracą domową.
 6. Uczeń ma obowiązek uzupełnić braki wynikające z jego absencji.
 7. Uczeń ma prawo do uzyskania pomocy w nauce ze strony nauczyciela i kolegów w formie konsultacji z nauczycielem, samopomocy koleżeńskiej, zespołu wyrównawczego, jeśli zaległości powstały z przyczyn od niego niezależnych (choroby, wypadki losowe, trudności w nauce).
 8. Obowiązkiem ucznia jest poszerzanie swojej wiedzy poprzez czytelnictwo.
 9. Uczniowie o szczególnych uzdolnieniach mają obowiązek reprezentować szkołę poprzez udział w konkursach przedmiotowych oraz innych sprawdzianach wiedzy i umiejętności, w tym również sportowych.
 10. Uczniowie biorący udział w konkursach przedmiotowych mają prawo do:
  • zwolnienia z obowiązku przygotowania się do zajęć w okresie tygodnia przed eliminacjami I i II stopnia,
  • zwolnienia z obowiązku uczestnictwa w zajęciach okresie 3 dni przed finałem konkursu.        
 1. Uczniowie mają prawo znać zakres materiału przewidzianego do kontroli oraz wymagania, jakim będą musieli sprostać. Godzinny sprawdzian wiadomości powinna poprzedzić lekcja powtórzeniowa.
 2. W tygodniu mogą być najwyżej trzy sprawdziany godzinne, nie więcej niż dwa sprawdziany dziennie. Terminy prac klasowych powinny być podane uczniom i wpisane do dziennika z tygodniowym wyprzedzeniem. Kwestie sporne uzgadnia wychowawca z nauczycielami przedmiotów.
 3. Krótkie sprawdziany (kartkówki) mogą być bez uprzedzenia na każdej lekcji. Obejmują one zakres treściowy ostatnich trzech lekcji. Czas przeznaczony na kartkówkę nie powinien przekraczać 1/3 lekcji.
 4. Nauczyciel powinien oddać poprawione sprawdziany w ciągu dwóch tygodni, wyjątkowo w czasie nie dłuższym niż trzy tygodnie.
 5. Przeprowadzanie lekcji powtórzeniowych i sprawdzianów musi być zakończone na tydzień przed ustaleniem ocen rocznych.
 6. Zasady oceniania i promowania określają odrębne przepisy.

III

Zwolnienie uczniów z zajęć, usprawiedliwianie nieobecności

 1. Uczeń może być zwolniony z zajęć z powodu ważnych przyczyn osobistych lub rodzinnych. Zwolnienia dokonuje na pisemną prośbę rodziców wychowawca klasy w przypadku, gdy nieobecność trwa nie dłużej niż 3 dni, w pozostałych przypadkach dyrektor szkoły.
 2. W trakcie trwania zajęć uczniowie mogą opuścić szkołę po uzyskaniu zwolnienia pod opieką rodziców lub osób upoważnionych, samodzielnie tylko na pisemne żądanie rodziców przekazane wcześniej wychowawcy klasy, który w przypadkach wątpliwych może zażądać potwierdzenia telefonicznego.
 3. Za wiedzą i zgodą rodziców uczeń może udać się do domu przed zakończeniem zajęć w przypadku złego samopoczucia, jeżeli udzielona w szkole pomoc jest nieskuteczna.
 4. Nieobecność ucznia usprawiedliwia wychowawca na osobistą lub przekazaną na piśmie prośbę rodzica.

1)      Usprawiedliwienia należy dokonać w dniu powrotu ucznia do szkoły po okresie nieobecności, w szczególnych przypadkach do 7 dni.

2)      Doręczenie usprawiedliwienia w terminie jest obowiązkiem ucznia, a niewywiązanie się z tego obowiązku stanowi naruszenie regulaminu szkoły i ma wpływ na ocenę z zachowania.

3)      W przypadku niedostarczenia usprawiedliwienia w wymaganym terminie wychowawca klasy jest zobowiązany do wyjaśnienia przyczyn nieobecności i zwłoki w usprawiedliwieniu z rodzicami ucznia.

IV

Zeszyt przedmiotowy i prace domowe

 1. Uczniowie mają obowiązek systematycznie odrabiać zadania domowe oraz starannie prowadzić zeszyty zgodnie z wymogami nauczyciela.
 2. Ferie zimowe i przerwy świąteczne są czasem wolnym od zadań domowych.

V

Kultura osobista i dyscyplina

 1. Uczeń ma prawo do poszanowania swojej godności, swego dobrego imienia oraz swej własności osobistej ze strony wszystkich kolegów i pracowników szkoły.
 2. Uczeń ma obowiązek okazywania szacunku nauczycielom, pracownikom szkoły i kolegom, podporządkowania się zarządzeniom dyrektora, Rady Pedagogicznej i ustaleniom Samorządu Uczniowskiego.
 3. Uczeń winien troszczyć się o właściwe więzi i stosunki koleżeńskie, pomagać słabszym i młodszym.
 4. Obowiązkiem ucznia jest kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią oraz dbałość o czystość mowy ojczystej.
 5. Uczeń ma obowiązek przeciwstawić się wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, marnotrawstwa, niszczenia majątku szkoły, dbać o porządek, ład, estetykę pomieszczeń, szanować pomoce naukowe i sprzęt szkolny.
 6. Rodzice ucznia odpowiadają materialnie za szkody w mieniu szkolnym spowodowane umyślne lub w wyniku beztroskiego postępowania, albo nie przestrzegania zasad zawartych w statucie szkoły, regulaminach lub poleceniach wydawanych przez nauczycieli oraz innych pracowników szkoły.
 7. Uczeń ma obowiązek powiadomić rodziców z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem o zmianach w dziennym planie lekcji i zwolnieniach z pierwszych lub ostatnich godzin lekcyjnych.
 8. Uczeń zobowiązany jest informować rodziców o przekazywanych przez dyrekcję i wychowawcę komunikatach, wiadomościach, o uzyskiwanych ocenach i uwagach z zachowania.
 9. Opuszczanie zajęć szkolnych bez usprawiedliwienia stanowi poważne naruszenie podstawowych obowiązków ucznia. Nieusprawiedliwione godziny oraz spóźnienia obniżają ocenę ze sprawowania.

VI

Wypadki i zachorowania

 1. Każdy fakt wypadku ucznia (w czasie zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, imprez szkolnych lub zajęć sportowych albo biwaku czy wycieczki) należy natychmiast zgłosić nauczycielowi, który w danym czasie sprawuje nad nim opiekę, lub innemu pracownikowi szkoły. Jeżeli uczeń poszkodowany nie jest w stanie dokonać tego samodzielnie obowiązek taki spoczywa na innych uczniach, którzy są świadkami zdarzenia. Wszelkie kolejne czynności pracowników szkoły powinny zmierzać do udzielenia poszkodowanemu szybkiej i skutecznej pomocy. O zdarzeniu informuje się rodziców (prawnych opiekunów).
 2. Fakt wypadku należy zgłosić niezwłocznie w kancelarii szkoły dla opracowania wymaganej odrębnymi przepisami dokumentacji.
 3. W razie zachorowania lub złego samopoczucia ucznia ustala się zasady postępowania:
 • uczeń zgłasza fakt złego samopoczucia nauczycielowi a pod jej nieobecność dyrekcji szkoły,
 • dyrektor informuje rodziców i ustala dalszy tok postępowania zaś w sytuacji koniecznej organizuje pomoc na miejscu. Zadania te może wykonać również wychowawca klasy,
 • w razie nieobecności dyrektora lub wicedyrektora obowiązek opieki spoczywa na nauczycielu prowadzącym zajęcia albo innym pracowniku szkoły, do którego uczeń zwróci się o pomoc.
 1. Rodzice ucznia chorego powinni podjąć decyzję o pozostawieniu go w domu, z uwagi na ograniczone możliwości szkoły w zapewnieniu właściwej opieki i zagrożenia epidemiczne dla innych uczniów.

VII

Bezpieczeństwo i higiena

 1. Uczeń jest obowiązany dbać o zdrowie oraz bezpieczeństwo własne i kolegów w szczególności poprzez przestrzeganie zasad bezpieczeństwa wynikających z przepisów, regulaminów, poleceń nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 2. Uczeń powinien kierować się w swoim postępowaniu rozsądkiem mając na uwadze fakt, że lekkomyślne zabawy mogą spowodować uszkodzenia własnego ciała lub zagrożenie życia i zdrowia kolegów lub innych osób przebywających w szkole.
 3. Szczególnie niebezpieczne i przez to stanowiące rażące naruszenie zasad zachowania się ucznia są:
 • udział w bójkach i pobicia,
 • samowolne opuszczanie terenu szkoły,
 • znęcanie się psychiczne i fizyczne nad innymi uczniami,
 • lekceważenie podstawowych zasad bezpieczeństwa,
 • zażywanie narkotyków, alkoholu i innych środków odurzających, palenie papierosów,
 • zabawa niebezpiecznymi przedmiotami i substancjami,
 • nieuprawnione i niezgodne z przeznaczeniem używanie urządzeń i instalacji technicznych,
 1. Uczeń powinien powiadomić nauczyciela lub innego pracownika szkoły o dostrzeżonych usterkach, niesprawności technicznych sprzętu, urządzeń lub konstrukcji mogących spowodować zagrożenie zdrowia i życia lub szkodę materialną.
 2. Zabrania się przynoszenia i używania w szkole:
 • broni, niebezpiecznych narzędzi lub przedmiotów mogących spowodować uszkodzenie ciała,
 • substancji chemicznych o niebezpiecznym działaniu i nieznanych właściwościach,
 • alkoholu, narkotyków, papierosów zapałek i zapalniczek, używania otwartego ognia,
 • urządzeń i substancji pirotechnicznych
 • niebezpiecznych ozdób innych wskazanych przez dyrektora lub nauczyciela przedmiotów
 1. Dyrektor szkoły, a z jego upoważnienia inni nauczyciele mogą zażądać wydania przez ucznia rzeczy wymienionych w pkt. 5. Zdeponowane przedmioty zostają przekazane osobiście rodzicom.
 2. Obowiązkiem każdego ucznia jest dbałość o higienę osobistą oraz estetykę posiadanego stroju stosownie do okoliczności i zarządzeń dyrektora.

VIII

Imprezy szkolne, rekreacyjne, sportowe i turystyczne

 1. Samorząd szkolny i samorządy klasowe pod opieką wychowawców lub wyznaczonych nauczycieli, we współdziałaniu z dyrekcją szkoły i rodzicami mogą organizować różne formy rozrywki, zawody sportowe, wypoczynek i turystykę.
 2. Uczeń powinien każdorazowo powiadomić rodziców o udziale w tych imprezach i zajęciach, zaś na udział w imprezie poza terenem szkoły powinien uzyskać pozwolenie na piśmie.
 3. Dzień Wiosny, Święto Szkoły i Dzień Dziecka są okazją do wspólnej zabawy. Władze szkoły mają obowiązek przystosowania organizacji dnia szkolnego stosownie do propozycji zgłoszonych przez samorząd szkolny lub samorządy klasowe. Całodzienne wyjścia klas poza szkołę wymagają zwykłej procedury zgłaszania imprezy uczniowskiej lub turystycznej Wychowawcy klas w czasie takich imprez ponoszą odpowiedzialność za uczniów, tak jak w czasie wycieczki lub wyjścia poza szkołę.
 4. Samorząd szkolny oraz samorządy klasowe mają prawo organizowania dyskotek. Prawo takie posiadają także organizacje działające w szkole.
 5. Dyskoteki szkolne kończą się o godz. 21:00 i przeznaczone są dla uczniów szkoły.
 6. Samorząd szkolny może organizować zabawy związane z tradycją uczniowską lub szkolną. Zabawy i imprezy szkolne są organizowane tylko dla uczniów naszej szkoły.
 7. Uczniowie są zobowiązani do udziału w imprezach wewnętrznych przez cały czas ich trwania aż do zakończenia. Uczeń może zostać wcześniej zwolniony przez wychowawcę na pisemną prośbę rodziców.
 8. Uczestnik imprezy jest zobowiązany do powiadomienia rodziców o terminie i czasie jej trwania. Po zakończeniu udaje się bezpośrednio do domu.
 9. Organizatorzy imprezy wewnętrznej lub dyskoteki są odpowiedzialni za ich kulturalny i bezpieczny przebieg oraz wykonanie koniecznych prac porządkowych po jej zakończeniu.
 10. Zasady organizacji imprez rozrywkowych, kulturalnych i sportowych określa odrębny regulamin.
 11. Zasady organizacji turystyki szkolnej regulują odrębne przepisy.

IX

Postanowienia końcowe

 1. Sprawy sporne wynikające z niniejszego regulaminu rozstrzyga dyrektor w oparciu o regulacje zawarte w statucie szkoły.
 2. Z wnioskiem o zmianę treści regulaminu mogą wystąpić wszystkie organy działające w szkole.
 3. Zmiana treści regulaminu odbywa się w trybie określonym w Statucie Szkoły.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem ..............................................